لجن کش

پسماند ته نشین شده در اغلب مخازن و حوضچه های موجود در محیط های صنعتی، ماده ای لجن مانند و چگال حاوی درصد بالایی مواد جامد معلق در آب یا روغن می باشد. محل قرارگیری این لجن که عمدتا کف مخازن و حوضچه می باشد و همچنین مشخصات فیزیکی خاص آن، حذف این ماده از محیط را به عملیاتی دشوار و نیازمند تجهیزات تخصصی تبدیل می نماید. تجهیزات لجن کش مورد استفاده باید دارای قابلیت مکش مایع بسیار چگال از عمق معین باشند. اشتباه در انتخاب دستگاه مناسب و برخوردار از قدرت مکش و انعطاف کافی موجب شکست عملیات خواهد شد.