سوییپر سرنشین دار

سوییپر سرنشین دار یکی از کارآمدترین تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی می باشد که به طور ویژه برای فضاهایی با وسعت و سطح آلودگی بالا همانند انبارهای وسیع صنعتی، محوطه داخلی و خارجی کارخانه، معابر عمومی و خیابان ها طراحی و تولید شده است. شاید کمتر دستگاه نظافت صنعتی از لحاظ ظرفیت و کارایی با سوییپر سرنشین دار قابل مقایسه باشد. در شرایطی که پهنای شستشوی بزرگترین مدل های اسکرابر یا کف شوی معمولا از 1000 میلیمتر تجاوز نمی کند، پهنای نظافت کوچکترین مدل های سوییپر بیش از 1100 میلیمتر بوده و ممکن است پهنای نظافت دستگاه تا بیش از 3500 میلیمتر در مدل های سوییپر شهری یا دستگاه جاروب خیابانی افزایش یابد.