meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی کف سالن ها در پایانه ها با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
در تمیز نمدن یک محیط عمومی عوامل مختلفی در نظر گرفته می شود که یکی از آن ها شستشو و خشک کردن هم زمان سطح زمین می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :