meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی داخل ساختمان با استفاده از اسکرابر دستی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA35K10

به دلیل کوچک بودن سطوح داخلی ساختمان ها و وجود برخی موانع، می توان با استفاده از کوچکترین اسکرابر های دستی به شستشوی با کیفیت سطوح پرداخت.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :