meta name="video_type" content="video/mp4" />

رد پاکیزگی پس از شستشو با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100

با استفاده از اسکرابر صنعتی می توان به سادگی به نظافت سطوح پرداخت به طوری که آثار پاکیزگی به طور کامل مشخص باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :